Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2015 poz. 1567 z późń. zm.) po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach także przed jego zakończeniem powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy u pracodawcy. Skierowanie to odbywa się na podstawie umowy zawartej między właściwym dla siedziby Centrum starostą w imieniu którego działa właściwy dla siedziby CIS urząd pracy a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy , w wysokości nieprzekraczającej:

  1. 100 % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych trzech miesiącach;
  2. 80 % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;
  3. 60 % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w następnych 6 miesiącach.

Refundacja jest finansowana ze środków Funduszu Pracy, w okresach miesięcznych, na podstawie wniosku pracodawcy, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Refundacja, o której mowa powyżej jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis  ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5 ).

Według stanu prawnego na dzień 1 marca 2014 r. wartość zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 100% stanowi 823,60 zł brutto ( tj. 721.60zł netto).

 

 

Joomla templates by a4joomla