1. Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum nie może być krótszy niż 6 godzin dziennie tj. od 8:30 - 14:30.

2. Uczestnikom CIS, zapewnia się: 

  • szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich;
  • odzież roboczą i obuwie robocze;
  • bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach;
  • zaopatrzenie z tytułu wypadku w trakcie pobytu w Centrum - NNW.

3. OKRES PRÓBNY - trwa 1 miesiąc. W okresie próbnym uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych.

4. OKRES UCZESTNICTWA - może trwać do 11 miesięcy. Uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. 

5. W OKRESIE UCZESTNICTWA w zajęciach w Centrum, na wniosek uczestnika, Kierownik może przyznać do 6 dni wolnych od zajęć w Centrum, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości. 

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej więcej niż 3 dni w miesiącu świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługuje. 

7. W OKRESIE UCZESTNICTWA w zajęciach w Centrum, za okres niezdolności do uczestnictwa w zajęciach wskutek choroby potwierdzonej przez lekarza, jednak nie dłuższy niż 14 dni, świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/40 za każdy dzień nieobecności. Za każdy kolejny dzień niezdolności do uczestnictwa w zajęciach w Centrum świadczenie nie przysługuje. 

 

 

 OKRES PRÓBNY  (potrącenia)

 OKRES UCZESTNICTWA  (potrącenia) 

 ŚWIADCZENIE  INTEGRACYJNE  415,60 zł  831,10 zł
 NIEOBECNOŚĆ  NIEUSPRAWIEDLIWIONA - N  20,7775 zł  41.555 zł
 ZWOLNIENIE LEKARSKIE - ZL  13,86 zł  20,775 zł
 ZWOLNIENIE LEKARSKIE NA OPIEKĘ - ZLo  13,86 zł  27,703 zł

ZWOLNIENIE LEKARSKIE DO 14 DNI

       -  20.7775 zł
 WEZWANIE DO SĄDU  13,86 zł   27,703 zł
Joomla templates by a4joomla