1. Osoby kwalifikujące się do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach mogą, na podstawie:

  • własnego wniosku osoby kwalifikującej się do uczestnictwa lub wniosku przedstawiciela ustawowego;
  • wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, PCPR, OPS, organizacji pozarządowej lub KIS, za zgoda tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego

zostać skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez CIS.

Powyższy wniosek podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego OPS właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum.

2. Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, w uzgodnieniu z kierownikiem OPS.

3. Pierwszeństwo w skierowaniu do Centrum maja osoby zamieszkałe w gminach, na terenie których zostało utworzone Centrum. 

4. Zaprzestanie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego następuje w przypadku:

  • uporczywego naruszania przez uczestnika postanowień programu, uniemożliwiającego jego dalszą realizację;
  • trwałego opuszczenia przez uczestnika zajęć w Centrum (nieprzerwanie 30 dni);
  • oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od realizacji programu. 

W przypadku pierwszym i drugim decyzję w sprawie zaprzestania realizacji programu podejmuje kierownik CIS.

5. Zakończenie realizacji programu następuje w okresie 6 miesięcy po dniu, w którym uczestnik objęty programem podjął zatrudnienie lub inna prace zarobkową, założył lub przystąpił do spółdzielni socjalnej lub podjął działalność gospodarczą, albo w dniu, w którym upłynął okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum.

6. Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, kierownik wydaje uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i umiejętności nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej. 

7 Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Joomla templates by a4joomla