Działalność Centrum Integracji Społecznej została określona w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2015 poz. 1567).

Centrum może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową. 

Celem działalności CIS jest reintegracja społeczna i zawodowa, która realizowana może być poprzez następujące usługi:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. 

Zgodnie z zapisami w ustawie o zatrudnieniu socjalnym Centrum może być tworzone przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego;
 • organizację pozarządową;
 • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status Centrum nadaje wojewoda właściwy ze względu na funkcjonowanie Centrum, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku o przyznanie statusu Centrum. Status ten nadawy jest na okres 5 lat. 

Działalność Centrum może być finansowana z:

 • dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z zastrzeżeniem ust. 1a;
 • dochodów uzyskiwanych z działalności wytwórczej, handlowej i usługowej;
 • środków z Unii Europejskiej;
 • Funduszu Pracy w zakresie wypłaty świadczeń integracyjnych.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla