INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W OSTRZYCACH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm. dalej jako: RODO) oraz na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) chcielibyśmy Panią / Pana poinformować o następujących kwestiach:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W OSTRZYCACH z siedzibą w Ostrzycach przy ul. Kaszubska Droga 9, Może się Pani / Pan z skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

  • listownie na adres: Ostrzyce, ul. Kaszubska Droga 9, 83-311 Goręczyno,
  • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych– Edytę Roszkowską. Jest to osoba, z którą może Pani / Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Ostrzyce, ul. Kaszubska Droga 9, 83-311 Goręczyno,
  • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, odbiorca danych oraz okres przechowywania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych Centrum Integracji Społecznej opartych na ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 217 z późn. zm.).
Ponadto podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·         art. 6 ust. 1 lit. e RODO, mianowicie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

·         art. 8 b ust. 1  ustawy o zatrudnieniu socjalnym, zgodnie z którym Centrum przetwarza dane osobowe:

 1) uczestników obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, dane adresowe, stan cywilny, wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, nałogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu, a także inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,

2) członków rodziny lub przedstawiciela ustawowego uczestnika obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, dane adresowe

 

Odbiorcą danych jest Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. Dane te nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe wymienione powyżej przechowuje się przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację usług na rzecz osób, których dane dotyczą.

 

4. Forma spełnienia obowiązku informacyjnego

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym określa sposób spełnienia obowiązku informacyjnego. W art. 8b ust. 2 ustawodawca określa, że wykonanie obowiązku informacyjnego następuje przez umieszczenie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w widocznym miejscu w budynku, w którym realizowane są usługi.

5. Prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach, posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie Waszych danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Joomla templates by a4joomla