REINTEGRACJA ZAWODOWA

W ramach uczestnictwa z każdą osobą skierowaną do Centrum Integracji Społecznej na zajęcia zawarty zostanie Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

Każdy uczestnik zostanie zakwalifikowany do poszczególnych grup szkoleniowych w zależności od posiadanych możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych.

Zajęcia praktyczno - teoretyczne prowadzone będą przez opiekunów pracowni zawodowych w następujących grupach:

A)     ZAJĘCIA PRAKTYCZNO – TEORETYCZNE W GRUPACH ZAWODOWYCH

  • pracownia opiekuńczo – pielęgnacyjna

kurs zawodowy - asystent osoby zależnej: obejmuje nabywanie  umiejętności w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach tego kursu CIS objął opieką kilka osób zależnych, podopiecznych instytucji zamieszkałych w okolicy Centrum, aby w ten sposób umożliwić uczestnikom tego kursu zawodowego nabywanie praktycznych umiejętności bezpośrednio u osoby zależnej.

  • pracownia krawiecka

kurs zawodowy - szwaczka: obejmuje nabywanie  umiejętności w zakresie obsługi maszyn krawieckich (instrukcja i budowa), nauki podstawowych szwów oraz  podstawowych technik krawieckich, prasowania tkanin, wykonywania drobnych przeróbek, poznawania podstawowego kroju oraz wykonywanie ćwiczeń: wszywanie zamków, paska, odszywanie kieszeni, szycie prostej odzieży.

B)     ZAJĘCIA TEORETYCZNE

W ramach tych zajęć doradca zawodowy przeprowadzi rozmowę diagnostyczną z każdym uczestnikiem szkoleń w celu określenia potrzeb i predyspozycji zawodowych, motywacji, zainteresowań, sytuacji społecznej i doświadczenia zawodowego. W wyniku diagnozy powstanie dokument - opinia doradcy zawodowego, który stanowić będzie załącznik do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Zajęcia teoretyczne prowadzone będą przez doradcę zawodowego w ramach warsztatów motywacyjnych obejmujących następujący zakres tematyczny: autoprezentacja, aktywizacja zawodowa i aktywne techniki poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, świadomość jakości pracy i inne kluczowe umiejętności na rynku pracy.

C)     ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

W ramach zajęć z edukacji zawodowej dla uczestników programu zostaną przeprowadzone następujące kursy uzupełniające:

  • „ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć działalność gospodarczą”

Zakres kursu: zajęcia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, etapy zakładania działalności, formy opodatkowania, wypełnianie odpowiednich druków, promocja samozatrudnienia

  • "Instruktaż kształtowania swojego wizerunku” 

Zakres kursu: zajęcia obejmujące stylizację i wizaż, stworzenie nowego, dobrego stylu uczestników szkolenia oraz uświadomienie, iż wygląd jest instrumentem niewerbalnej komunikacji;

  • „Kurs prawidłowego utrzymania zieleni”

kurs zawodowy: konserwator terenów zielonych/terenów otwartych

Zakres kursu: obejmować będzie nabywanie umiejętności z zakresu wykonywania prac ogrodniczych - zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z zagospodarowaniem, zakładaniem i utrzymaniem zieleni, właściwym doborem i wymaganiami roślin, zasadami uprawy i pielęgnacji roślin, krzewów i drzew, zakładaniem i pielęgnacją trawników, metodami ochrony roślin przed szkodnikami. Zakres kursu uzupełniony zostanie również w tematykę dotyczącą nabycia praktycznych i poprawnych umiejętności sprzątania różnego rodzaju terenów otwartych i pomieszczeń.

REINTEGRACJA SPOŁECZNA

Zajęcia z reintegracji społecznej prowadzone dwa razy w tygodniu na przemian przez pedagoga i doradcę zawodowego.

Zadaniem psychologa jest przeprowadzenie z każdym z Uczestników diagnozy psychologicznej w celu określenia cech osobowości i potencjału intelektualnego. Powyższe dane zostaną zawarte w dokumencie – opinii psychologa, kolejnym po opinii doradcy zawodowego załączniku do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

W przypadku problemów osobistych prowadzona jest indywidualna pomoc psychologiczna, której realizacją zajmą się pracownik socjalny oraz psycholog.

Reintegracja społeczna polega na prowadzeniu zajęć w ramach:

warsztatów terapeutycznych, obejmujących następujący zakres tematyczny:

komunikacja interpersonalna, trening zachowań asertywnych, radzenie sobie ze stresem, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, nauka pełnienia ról społecznych, współpraca grupowa w rozwiązywaniu problemów, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, funkcjonowanie w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwowej; wyznaczanie celów i kierunków działań.

AKTYWIZACJA EDYKACYJNA

Zajęcia z zakresu aktywizacji edukacyjnej realizowane raz w tygodniu w ramach kursu: Podstawy obsługi komputera.

Zakres kursu obejmuje: nabycie umiejętności obsługi komputera (system operacyjny WINDOWS, edytor tekstów WORD, obsługa Internetu i poczty elektronicznej) oraz zajęcia ukierunkowane pt. „Internet współczesne źródło ofert pracy” polegające na wskazaniu sposobów i metod poszukiwania pracy oraz podkreślenie istotnej roli Internetu w poszukiwaniu zatrudnienia.

Dodatkowo w zakresie aktywizacji edukacyjnej prowadzone są przez pracownika socjalnego warsztaty edukacyjne dotyczące wyznaczania celów i kierunków działań oraz nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,

 

 

Joomla templates by a4joomla