Gmina Somonino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Piorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1  Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowej ubiega się o pozyskanie środków finansowych na realizację działań projektu pn. „Twoja szansa”. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej.

Joomla templates by a4joomla