Zgodnie z zapisami w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, uczestnikami CIS mogą zostać następujące osoby:

 • bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
 • uzależnione od alkoholu;
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających;
 • chore psychicznie;
 • długotrwale bezrobotne;
 • zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem;
 • uchodźcy realizujące indywidualny program integracji;
 • osoby niepełnosprawne

które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoja sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 

 

Przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym natomiast nie stosuje się do osób, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • renty strukturalnej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • emerytury;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Osoby te nie mogą być uczestnikami CIS.

Joomla templates by a4joomla